Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego AR.6740.3.13.2024 z dn. 04.07.2024 r.

Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego AR.6740.3.13.2024 z dn. 04.07.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej klasy D w rejonie ul. Nadawki w Wasilkowie, wraz z przebudową i budową infrastruktury towarzyszącej na działkach nr geod.: 1322/5, 1322/7, 1322/9, 1322/11, 1322/13, 1323/8, 1323/10, 1323/12, 1324, 1325/9, 1325/12 - jednostka ewidencyjna 200213_4 – Wasilków obręb 0013 – Wasilków.

           Starosta

Powiatu Białostockiego

 

AR.6740. 3. 13. 2024

 

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 04.07.2024 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 311) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że na wniosek (AR.6740.3.13.2024) Burmistrza Wasilkowa, reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Krzysztofa Jasielczuka, złożony w dniu 10.04.2024 r., skorygowany po postanowieniu w dniu 14.06.2024 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej klasy D w rejonie ul. Nadawki w Wasilkowie, wraz z przebudową i budową infrastruktury towarzyszącej na działkach nr geod.: 1322/5, 1322/7, 1322/91322/11, 1322/13, 1323/8, 1323/10, 1323/12, 1324, 1325/9, 1325/12 - jednostka ewidencyjna 200213_4 – Wasilków obręb 0013 – Wasilków.
Ograniczenia z korzystania z nieruchomości (czasowe zajęcie) działki poza pasem drogowym:

działki nr geod.: 1225 – budowa wlotu ul. Nadawki, przebudowa sieci sanitarnej, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci telekomunikacyjnej; 1280/4, 1280/6 – budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu; 1325/10, 1325/11 – budowa sieci wodociągowej, budowa instalacji elektrycznej nN; 1326/1 – rozbiórka sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci wodociągowej, budowa instalacji elektrycznej nN; 1326/2 – budowa instalacji elektrycznej nN; 1326/3 – przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji elektrycznej nN - jednostka ewidencyjna 200213_4 – Wasilków obręb nr 0013 – Wasilków.

Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem obejmuje:

 • budowę nawierzchni jezdni,
 • budowę zjazdów,
 • budowę chodników,
 • budowę zatok postojowych,
 • przebudowę i budowę sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z budową wylotu do rowu
 • rozbiórkę przepustu drogowego,
 • przebudowę i budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej
 • przebudowę i budowę sieci wodociągowej wraz z hydrantami p.poż.
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę instalacji elektrycznej zasilającej pompownię (zalicznikowa)
 • przebudowę i budowę kanalizacji kablowej teletechnicznej,
 • wycinkę drzew.

Z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:
Obręb 0013 – Wasilków,
jednostka ewidencyjna 200213_4 – Wasilków

- nr geod.1322/1 na działki nr 1322/7 i 1322/6
- nr geod.1322/2 na działki nr 1322/9 i 1322/8
- nr geod.1322/3 na działki nr 1322/11 i 1322/10
- nr geod.1322/4 na działki nr 1322/13 i 1322/12
- nr geod.1323/4 na działki nr 1323/8 i 1323/7
- nr geod.1323/5 na działki nr 1323/10 i 1323/9
- nr geod.1323/6 na działki nr 1323/12 i 1323/11.

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi gminnej klasy D:
- 1322/5, 1322/7, 1322/9, 1322/11, 1322/13, 1323/8, 1323/10, 1323/12, 1325/9, 1325/12 - obręb 0013 – Wasilków, jednostka ewidencyjna 200213_4 – Wasilków.

 

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia 04.07.2024 r.  do dnia 18.07.2024 r.

                W terminie do dnia 25.07.2024 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2 w Białymstoku, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy wyłącznie po uprzednim umówieniu konkretnego terminu wizyty telefonicznie pod numerem 085 740 39 25.

 

 

      Z up. STAROSTY

Karina Kurzewska

                                                                                                                                      DYREKTOR

                                                                                                                                       WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

Dodana: 4 lipiec 2024 01:00

Zmodyfikowana: 2 lipiec 2024 18:02