Obwieszczenie Burmistrza Wasilkowa w sprawie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Jurowce, gmina Wasilków - obszar działki nr geod. 1066

BGGN.6721.2.2020.BG                                                             Wasilków, 25.01.2022 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WASILKOWA

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części  obszaru miejscowości Jurowce, gmina Wasilków - obszar działki nr geod. 1066 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części  obszaru miejscowości Jurowce, gmina Wasilków - obszar działki nr geod. 1066 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  Ww. projekt z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony w terminie od 1 lutego do 22 lutego 2022 r. w pokoju nr 4 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasikowie przy ul. Białostockiej 7 w godzinach pracy Urzędu oraz będzie dostępny na stronie internetowej https://www.wasilkow.pl/ i na stronie BIP https://bip.wasilkow.pl/.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 8 lutego 2022 r.  o godz. 16.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wniesione w formie papierowej do Burmistrza Wasilkowa na adres:

Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków,

ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: kancelaria@wasilkow.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2022 r.

 

                                                                                                          Burmistrz Wasilkowa

 

Dodana: 25 styczeń 2022 14:39

Zmodyfikowana: 2 luty 2022 07:55