Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wasilków

BGGN. 6720.2.2019.BG                                              Wasilków, 24.02.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WASILKOWA

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wasilków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

     Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz w związku z art. 39 ust.1 i art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu  VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wasilków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 5 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, pokój  nr 4, w godzinach pracy Urzędu. Dokumenty planistyczne będą także dostępne na stronie internetowej https://www.wasilkow.pl/ i na stronie BIP https://bip.wasilkow.pl/.

         Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie VI zmiany studium rozwiązaniami, odbędzie się dnia 16 marca  2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, w sali konferencyjnej
 o godz. 15.00.

         Zgodnie z art. 11  pkt  8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi mogą być wniesione w formie papierowej do Burmistrza Wasilkowa na adres:

Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków,

ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: kancelaria@wasilkow.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2021 r.

         Uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Wasilkowa.

 

                                                                         Burmistrz Wasilkowa   

Dodana: 25 luty 2021 10:52

Zmodyfikowana: 5 marzec 2021 14:10