OBWIESZCZENIE ICP-15-2024 Towerlink sp. z o.o. - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej - Wasilków

Wasilków, 10.07.2024 r.

BGGN.6733.15.2024.SK.7

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT-13675, w skład której wchodzą wieża antenowa wysokości 48,5m ze wspornikami z systemami antenowymi, instalacja urządzeń telefonii komórkowej z szafami teletechnicznymi na ramie, instalacja odgromowa i uziemiająca, instalacja zasilająca, ogrodzenie, na części dz. nr ewid. 6094/7 w obr. geod. Wasilków gm. Wasilków wraz z inną niezbędną infrastrukturą techniczną.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024r., poz. 572) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez Towerlink Poland sp. z o. o. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j.w.

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Przed upływem tego terminu strony mogą w formie oświadczenia zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi ww. oświadczenia przez ostatnią ze stron, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszcza się:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

  2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 10 lipiec 2024 12:34

Zmodyfikowana: 10 lipiec 2024 12:35