ZAWIADOMIENIE ICP-22-2024 PGE-Kaźmierczak.M. - budowa energetycznej sieci nN - Studzianki

Wasilków, 04.07.2024 r.

0

BGGN.6733.22.2024.SK.4

ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych nN (0,4kV) wraz ze złączami kablowymi nN (0,4kV), zlokalizowanych na dz. nr ewid. 692/29 w obr. geod. Studzianki gm. Wasilków.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 6 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informuję, że termin zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego został ustalony w art. 51 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.). Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminu tego nie wlicza się okresów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Niniejsze zawiadomienie nie stanowi wezwania w rozumieniu art. 50 Kpa, a stawiennictwo stron w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie nie jest obowiązkowe.

POUCZENIE

Ponad to informuję, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej, przed którym prowadzone jest przedmiotowe postępowanie, o każdej zmianie swojego adresu.

Zgodnie z art. 41 Kpa w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Art.  48. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 r., poz. 1752 z późn. zm.) stanowi że „Kto wbrew przepisom art. 22 ust. 2, ww. ustawy będąc obowiązany do zgłoszenia zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, nie zgłosi ich do właściwego organu (Starosta Powiatowy) w ciągu 30 dni od dnia powstania zmian podlega karze grzywny”.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca,

2. strony postępowania wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl/

Dodana: 4 lipiec 2024 09:41

Zmodyfikowana: 4 lipiec 2024 09:43